СПЕШНА ПОМОЩ ПРИ ОТРАВЯНЕ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

А. Първа долекарска помощ

Указанията за първа долекарска помощ са включени в етикета на всеки отде-
лен продукт.
Веднага да се потърси медицинска помощ, най-добре лекар, като му се даде възможно най-пълна информация за използвания продукт (или се покаже етикета).
До идването на лекаря се предприемат следните мерки:

1. Ако пострадалият е в съзнание:
- бързо напускане на замърсената зона, отстраняване на замърсените дрехи, измиване на замърсената кожа с вода и сапун, а на очите продължително с течаща вода;
- при поглъщане да се предизвика повръщане с изпиване на 1-2 литра вода с разтворен в нея 3-5 лъжици медицински въглен и механично дразнене на гърлото. Да не се дава мляко, рициново масло, алкохол. При повръщането пострадалият да се наведе напред, за да не попадне повърнатото съдържимо в белите дробове. Ако препаратът е разтворен в петролни продукти, най-напред се изпиват 100 мл течен парафин.

2. Ако пострадалият е в безсъзнание:
- изнасяне от замърсената зона и отстраняване на замърсените дрехи;
- измиване на замърсените части. Да се внимава оказващият първа помощ да не се отрови, особено при прилагане на изкуствено дишане “уста в нос”;
- да не се дава нищо на пострадалия, което да предизвика повръщане;
- при отравяне с фосфорорганични или карбаматни продукти да се приложи веднага атропин.

Б. Лечение на острите отравяния с продукти за растителна защита (от медицински лица)

1. Фосфорорганични съединения
Доболнично лечение
- Очистване на входните пътища от отровата:
- Стомашна промивка с разтвор от медицински въглен, очистително
- салинно или течен парафин 150 мл (прясно мляко и мазнини са противо- показни). При инхалиране - осигуряване на чист въздух и кислород. При перкутно проникване - отстраняване на дрехите, измиване (изкъпване) с вода и мек сапун. При попадане в очите - промивка с физиологичен серум или течаща вода. Антидот- но лечение: атропин венозно - 1-4 мг през 10-20 мин, до постигане на умерено ат- ропинизиране (диаметър на зеницата 4-5 мм, сърдечна фреквенция 100-110 уд/мин., умерена хиперемия на кожата); холинестиразни реактиватори (първите 24-48 часа) - токсогенин (пирангит, обидоксим) 3-4 мг/кг тегло - венозно по преценка и мускулно през 1-6 часа. Очистване на устата при хиперсаливация. Глюкокортикоиди в големи дози при белодробен оток. При нужда - интубиране или поставяне на въздуховод
и обдишване с ръчен респиратор.
Стационарно лечение
Елиминиране на резорбираната отрова.
Форсирана диуреза (при липса на белодробен оток) с глюкозни и електролит- ни разтвори 3-4 л/денонощие, паралелно с прилагане на белтъчни разтвори 4:1; при масивни орални интоксикации - хемоперфузия или обемно кръвопреливане. Про- дължава прилагането на атропин (венозно или подкожно за подържане на умерено атропинизиране) и холинестеразни реактиватори. Вливане на прясна кръв (24 - ча- сово) за внасяне на холинестераза. При нужда обдишване с автоматичен респиратор, широкоспектърни антибиотици, кардиотоници, антиконвулсанти, мониториране.
Изписване не по-рано от 1 седмица след изчезване на клиничните прояви на интоксикация и нормализиране стойностите на холинестеразата.

2. Карбамати и тиокарбамати
Механизмът на токсичното им действие е аналогичен на този на фосфорор- ганичните съединения. Болестните прояви са сходни, но са по-леко изразени и по- леко отзвучават. Лечението е подобно, но благоприятен ефект се постига с по-малки дози атропин. Холинестеразни активатори не се препоръчват, защото могат да вло- шат състоянието. Прогноза - по правило благоприятна.

3. Дитиокарбамати
При инхалаторна експозиция: промивка на очите с физиологичен серум или течаща вода. Осигуряване на чист въздух и кислород, при нужда - бронхолитици, бронходилататори и глюкокортикоиди (венозно). Големи дози витамин “С” венозно, при нужда антихистаминови средства парентерално.
При орална интоксикация: стомашна промивка с разтвор на медицински въ-
глен, салинно очистително. Форсирана диуреза с глюкоза и електролитни разтвори
2-3 л/денонощие. Големи дози витамин “С” венозно. При нужда антиеметика, анти-
хистамини.
Специфичен антидот няма. (Атропинът не е антидот.)

4. Хлорорганични съединения
Стомашна промивка с натриев бикарбонат 2 % или медицински въглен, са- линно очистително, течен парафин. При гърчове (чести и тежки) - диазепам, фено- барбитал (при нужда и венозно). При попадане върху очите и кожата - промивка с 2
% разтвор на натриев бикарбонат, респ. измиване със същия разтвор или топла вода и сапун. Форсирана диуреза с глюкоза и електролитни разтвори 3-5 л/денонощие. Витамин В1, В6 (в по-големи дози).
При масивни интоксикации - хемодиализа.
При нужда - стимулатори на дишането (микорен венозно), интубиране и об- дишване, кардиотоници. Хепатопротективни средства (левулоза, есенциале). Опи- атите са противопоказни.
(Специфичен антидот няма.)

5. Триазинови производни
При попадане върху очите и кожата - промивка с 2 % разтвор на натриев бикарбонат, респ. измиване с вода и сапун. При поглъщане: стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, салинно очистително, форсирана диуреза с глюкоза и електролитни разтвори 2-4 л/денонощие, хепатопротективни средства (левулоза, есенциале). При масивни интоксикации - хемодиализа. При нужда - антиконвулсан- ти, кардиотоници, стимулатори на дишането (микорен).
(Специфичен антидот няма.)

6. Дипиридилеви производни
При попадане върху кожата - почистване с 5 % разтвор на натриев бикарбо- нат и изкъпване с топла вода и сапун, при попадане в очите - промивка с 2 % раз- твор на натриев бикарбонат (20 мин). При вдишване - осигуряване на чист въздух и кислород. При поглъщане (до втория час) - обилна стомашна промивка със смес от глицерин (10 %) и бентонит (7 %) или разтвор на медицински въглен, салинно очис- тително; форсирана диуреза с 3-6 л/денонощие глюкозни и солеви разтвори, хемо- перфузия. Глюкокортикоиди и калциеви препарати (венозно). Хематопротективни (евулоза, есенциале, глутарзин) и кардиотрофични средства (артифос, фосфобион), кардиотоници, широкоспектърни антибиотици, цитостатици (против белодробна фибоза), трансплантация на бял дроб.
(специфичен антидот няма.)

7. Пиретрум и синтетични пиретроиди
При попадане върху очите и кожата - промиване с физиологичен серум, респ.
измиване с вода и сапун, при вдишване - експекторанс. При поглъщане през устата
- промивка с разтвор на медицински въглен и салинно очистително. Форсирана диу-
реза с 1-2 л/денонощие глюкозни и солеви разтвори. При хиперсаливация - атропин
- подкожно. При парестезии - витамин “Е” локално (външно).

8. Медни продукти (меден сулфат)
Стомашна промивка с воден разтвор на калиев фероцианид, след което се продължава с разтвор на медицински въглен, очистително (магнезиев сулфат), фор- сирана диуреза с 3-5 л/денонощие глюкозни и солеви разтвори. Антидотно лече- ние с унитол 4-6 пъти за денонощие по една ампула 5 мл мускулно, витамин “С” и глюкокортикоиди венозно в големи дози. Вливане на прясна кръв (24 - часова), при масивна хемолиза - екссангвинотрансфузия.
При попадане върху кожата - измиване с топла вода и сапун.

9. Нитрофеноли и нитрокрезоли
При попадане върху очите и кожата - промиване с физиологичен серум, респ. измиване с вода и сапун. При вдишване - чист въздух и кислород. При поглъщане: стомашна промивка с 5 % разтвор на натриев бикарбонат и медицински въглен, са- линно очистително. Венозна инфузия на 3-4 л глюкозни и солеви разтвори, хемо- трансфузия. Тиорацилови препарати 150 мг дневно. Витамин “Д” 300 000 ед. дневно мускулно. Хемодиализа, вазопресорни препарати.

10. Фумиганти
а) метилбромид, метилхлорид (монохалогенирани метанови производни)
Осигуряване на чист въздух и кислород, затопляне, покой. Цистеин - 2-3 пъти дневно по 0,5 г. Противошоково  лечение с вазопресори и глюкокортикоиди. Хипертоничен разтвор на глюкоза (40 %), калциеви препарати (венозно). Венозна инфузия със солеви и изотонични монозахаридни разтвори при дехидратация. Ан- тиконвулсивни при гърчове (фенобарбитал). Антихипоксанти (ноотропил, пирамем) венозно. Витамин В1”, “В6” парентарално.

б) фосфидни неорганични средства - делиция газ - токсин (алуминиев фосфид)
Осигуряване на чист въздух и кислород. Хепато- и нефропротективно лече- ние с глюкокортикоиди, аминокиселинни разтвори, калциеви препарати, глюкозни и левулозни разтвори, витамин “С”, “В1”, кокарбоксилаза, оротова киселина, фосфо- липиди.
Забележка: При интоксикации с други неорганични фосфорни съединения (цинков фосфид, фосфороводород) се прилага аналогично лечение. При прием през устата се прибавят: стомашна промивка с разтвор на калиев хиперманганат 1:2 000 и медицински въглен, салинно очистително (или течен парафин) - При масивни ин- токсикации - екссангвинотрансфузия или хемоперфузия.