ОЗНАЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФОРМУЛАЦИИ

АБ AB - примамка - зърна
АЕ AE - аерозол разпръскващ
АЛ AL - други течности
АП AP - други прахове
ББ BB - примамка блок
ВГ WG - вододиспергируеми гранули = ДФ = ВДГ
ВП VP - продукт, отделящ пари
ВП WP - намокрим прах = НП
ВС WS - вододиспергируем прах за третиране на семена
ВТ WT - вододиспегируеми таблети
Г G - гранулат
ГА GA - газ
ГБ GB - гранулирана примамка
ГВ GW - водоразтворим гел
ГГ GG - макрогранули
ГЕ GE - продукт, отделящ газ
ГЛ GL - емулгируем гел
ГР GR - гранули
ГС GS - формулация за мазане
ГФ GF - гел за третиране на семена
ДК DC - дисперсионен концентрат
ДП DP - прах за прашене = ПП
ДС DS - прах за сухо третиране на семена
ДТ DT - таблетки за пряка употреба
Е Е - емулсия
ЕВ EW - емулсия, масло във вода
ЕГ EG - емулгируеми гранули
ЕД ED - течност с ел. зареждане
ЕК EC - емулсионен концентрат
ЕО EO - емулсия, вода в масло
ЕС ES - емулсия за третиране на семена
ЗК ZC - смесена формулация от КС (CS) и СК (SC)
ЗЕ ZE - смесена формулация от КС (CS) и СE (SE)
ЗВ ZW - смесена формулация от КС (CS) и ЕВ (EW)
КБ CB - концентрирана примамка
КГ CG - капсулирани гранули
КК KK - комбинирана опаковка - твърдо/течно
КЛ CL - контактна течност или гел
КТ KL - комбинирана опаковка - течно/течно
КН KN - концентрат, отделящ мъгла на студено
КП CP - контактен прах
КО KP - комбинирана опаковка - твърдо/твърдо
КС CS - суспензия капсули
КФ CF - капсулирана суспензия за третиране на семена
Л L - течност
ЛА LA - лак
ЛВ LW - формулация за малообемно третиране
ЛС LS - разтвор за третиране на семена
МГ MG - микрогранули
МЕ ME - микроемулсия
ОД ОD - маслена дисперсия
ОЛ OL - течност, смесима с масло
ОП OP - прах, диспергируем в масло
ОФ OF - концентрирана суспензия, разтворима в масло
ПА PA - паста
ПБ PB - примамка на плочки
ПК PC - концентрат гел или паста
ПС PS - семена, покрити с пестицид
РБ RB - примамка, готова за употреба
СБ SB - примамка на парчета
СВ CV - концентрат за приготвяне на примамки
СГ SG - гранули, разтворими във вода
СД SD - суспензионен концентрат за директна употреба
СЕ SE - суспо-емулсия
СК SC - суспензионен концентрат = Ф = ФЛ = ФЛО
СЛ SL - разтворим концентрат = РК
СП SP - прах, разтворим във вода = РП
СС SS - водоразтворим прах за третиране на семена
СТ ST - водоразтворими таблети
СУ/УЛВ SU/ULV - суспензия за ултрамалообемно третиране
ТБ TB - таблетки
ТК TC - технически материал
ТК TK - технически концентрат
УЛ/УЛВ UL/ULV - течност за ултра малообемно третиране
ФВ FW - пелети за фумигация
ФГ FG - фини гранули
ФД FD - кутия за обгазяване, димка
ФК FK - свещи за фумигация
ФП FP - патрон за фумигация
ФР FR - пръчици за фумигация
ФС FS - концентрирана суспензия за третиране на семена
ФТ FT - таблетка за фумигация
ФУ FU - генератор за фумигация
ХН HN - концентрат, отделящ мъгла при нагряване